Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Ogólnopolski Konkurs Młodego Inżyniera
– Mechatron ”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Przez następujące określenia, użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

      Organizator: Koło naukowe „Mechatron”, Katedra Mechatroniki i Automatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszów, Koło przy Uniwersytecie Rzeszowskim

      Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji poprzez wysłanie formularza udostępnionego przez Organizatora.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie i obowiązują wszystkich uczestników.

3. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań między stronami.

4. Projekty zgłoszone mogą brać udział w innych konkursach lub były dotychczasowo zgłoszone w innych konkursach.

5. Organizator nie zastrzega sobie praw autorskich do zgłoszonych projektów.

 §2 Patronat Konkursu

1. Konkurs odbywa się pod merytorycznym patronatem:

– ASSECO POLAND
– BorgWarner
– SAMSUNG Inkubator
– Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
– Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Sylwester Czopek
– Katedra Mechatroniki i Automatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
– Naczelna Organizacja Techniczna Oddział Rzeszów
– Prezydent Miasta Rzeszów
– Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
– Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszów
– Polskie Towarzystwo Informatyczne Odział Podkarpacki
– Senator Prof. Aleksander Bobko
– Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla

§3 Komisja Konkursowa

1. Projekt Konkursowy podlega ocenie zespołu analitycznego, w którego skład wchodzą inżynierowie i pracownicy naukowi wskazani przez Organizatora Konkursu (dalej zwani, jako „Jury”). W skład Jury wchodzą osoby delegowane przez Organizatora.

2. Przy ocenie Projektu Konkursowego pod uwagę będą brane następujące kryteria:

      a) Zgodność Projektu Konkursowego z wymogami przedstawionymi w rozdziale „Zasady Konkursu”,

      b) Sposób przygotowania (np. modelu CAD) / dokumentacja techniczna i wykorzystane narzędzia dostępne w wybranym oprogramowaniu,

      c) Funkcjonalność i pomysłowość projektu,

      d) Innowacyjność w podejściu do projektowania i zadań,

      e) Rendering i efekt wizualny przygotowanego modelu (w przypadku projektu 3D),

      f) Całościowa jakość pracy.

§4 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych będących autorami zgłoszonego do Konkursu projektu lub współautorami projektu zespołowego będąc uprawnionym przez grupę współautorów do bycia Liderem zespołu  (dalej nazywanymi „Uczestnikami”).

2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter jednoosobowy (tzn., że projekt do konkursu może zgłosić tylko jedna osoba). Dopuszczalne jest zgłaszanie projektów wykonanych w zespołach wieloosobowych, ale zgłoszenie do konkursu dokonuje Lider wybrany przez zespół i to na nim spoczywa cała odpowiedzialność przestrzegania zasad i regulaminu konkursu.

 §5 Zasady Konkursu

1. Projekt Konkursowy podzielony jest na dwie kategorie:

      a) Kategoria projektów wykonanych

      b) Kategoria wizualizacji projektu

2. Wytyczne:

      a) Kategoria projektów wykonanych (dla projektów CAD):

            I. Model złożony składający się minimalnie z 5 elementów, wraz z ich wizualizacją. Każdy element musi mieć przypisany materiał.

            II. Film złożeniowy przedstawiający sposób połączenia elementów w całość. Jeśli jest to możliwe, Uczestnik może dołączyć film przedstawiający wizualizację pracy Projektu Konkursowego.

            III. Plik w formacie natywnym Solidworks 2015 (lub nowszy), Autodesk Inventor 2015 (lub nowszy), w przypadku innego środowiska, konieczne jest skontaktowanie się z Organizatorem.

      b) Kategoria projektów wykonanych musi zawierać:

            I. Pełną dokumentację techniczną wykonanego projektu, wraz z opisem możliwości, funkcji oraz z opisem ewentualnej ścieżki dalszego rozwoju projektu. Dokumentacja techniczna może być uzupełniona innymi dokumentami, np. publikacjami, pracą dyplomową itp.

            II. Autorskie wykonanie projektu przez Uczestnika bądź zespół.

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przekazać do Organizatora (w terminie trwania naboru projektów do konkursu) zgłoszeń konkursowych (Formularz zgłoszeniowy) wraz z:

W KATEGORII WIZUALIZACJA PROJEKTU:

(dla projektów urządzeń wykonanych w programach INVENTOR i SOLIDWORKS):
– zaprojektowanym samodzielnie dowolnym modelem CAD 3D
wizualizacją projektu

– dokumentacją projektu (prezentacją opisującą wykonany projekt i poszczególne elementy)

 

W KATEGORII PROJEKTU WYKONANEGO:

(dla projektów wykonanych np. robot, dron, ramie robota, urządzenia elektrotechniczne, każdy wykonany projekt mieszczący się w kategoriach mechatroniki):

– zdjęciami / screen’ami lub filmikiem prezentującym wykonany projekt i jego działanie

– dokumentacją techniczną (prezentacja opisująca wykonany projekt i poszczególne elementy)

(dla projektów programów komputerowych / aplikacji mobilnych)
– plikami instalacyjnymi aplikacji lub plikami umożliwiającymi jej bezpośrednie uruchomienie bez potrzeby instalacji, w środowisku Windows lub Android

– dokumentacją projektu (w składzie, której powinna znajdować się również instrukcja obsługi aplikacji z jej wizualizacją – zrzuty ekranu prezentujące interfejs z opisem funkcji)

4. Przystępując do konkursu Uczestnik gwarantuje, że:

      a) Zgłoszony Projekt Konkursowy jest jego własną pracą lub wykonaną przez zespół, którego jest Liderem i posiada pisemną zgodę od członków zespołu potwierdzającą bycie Liderem z prawem do zgłoszenia projektu oraz kontaktu z Organizatorami w imieniu całego zespołu (można dostarczyć Organizatorom w trakcie trwania konkursu).

      b) Materiały otrzymane w Konkursie mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych Organizatora oraz popularyzacji nauk technicznych.

      c) Zgłoszony projekt nie narusza prawa własności intelektualnej (np. patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy itp.).

      d) Akceptuje zasady i warunki korzystania z licencji przypisanych do poszczególnych programów.

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest łączne spełnienie poniższych wymagań:

      a) Poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie mlodzi.urz.pl.

      b) Dostarczenie projektu konkursowego umożliwiającego podsumowanie i prezentację pracy Uczestnika, w której wykorzystano oprogramowanie zgodne z warunkami określonymi w pkt. 1 rozdziału „Zasady Konkursu”.

      c) W przypadku prac wykonanych, dostarczenie w pełni działającego projektu zgodnego z dokumentacją techniczną, która umożliwi dokonanie oceny wykonanej pracy Uczestnika.

6. Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków udziału w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie, w tym również przedkładają niekompletne lub nieprawdziwe dane, zostaną zdyskwalifikowani.

7. Jeśli sumaryczny rozmiar plików Projektu Konkursowego przekracza 20 MB, sposób jego przekazania powinien być ustalany każdorazowo z Organizatorem za pośrednictwem adresu
e-mail mlodzikonkurs@urz.pl

8. Tylko kompletne Projekty Konkursowe będą brane pod uwagę w trakcie oceniania. Projekty zawierające wirusy, tj. „konie trojańskie”, robaki, bomby czasowe lub każdy inny kod programistyczny stworzony, aby zaatakować, zniszczyć lub ograniczyć funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania konkursowego, bądź sprzętu, będą dyskwalifikowane a wymienione wcześniej zagrożenia wraz z otrzymanymi przez nas informacjami o Uczestniku zostaną zgłoszone do odpowiednich instytucji i służb odpowiadających za przestrzeganie Polskiego prawa.

 

 §6 Laureaci i nagrody

1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Konkursu Młodych Inżynierów odbywającej się w dniach 24-25 maja 2018 roku.

2. Nagrody rzeczowe i pieniężne zostaną ujawnione w miesiącu kwietniu.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. Zm.) w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu, a także na publikacje danych osobowych w tym fotografii wraz z wynikami poszczególnych etapów.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych przedstawionych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym i innych oświadczeniach oraz żądania uzupełnienia danych w terminie wskazanym przez Organizatora. Brak uzupełnienia danych we wskazanym przez Organizatora terminie skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

3. Obowiązkiem Uczestnika pozostaje upewnienie się, że Projekt Konkursowy nie zawiera własności intelektualnej należącej do osób trzecich, wykorzystanej w projekcie bez wiedzy i zgody jej właściciela (chyba, że własność została udostępniona na podstawie praw GNU – General Public License, czyli licencji wolnego i otwartego oprogramowania). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie lub ochronę praw własności intelektualnej zawartych w Projekcie Konkursowym.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnej weryfikacji oryginalności i praw własności projektu konkursowego oraz potwierdzenia, czy nadesłane prace nie naruszają prawa własności osób trzecich.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie.